תקנון אתר אינטרנט עמותת ידידי הטכניון בישראל

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של העמותה הרשומה “ידידי הטכניון בישראל" (להלן בהתאמה: "האתר"; "העמותה").
האתר מכיל מידע אודות מטרות העמותה ופעילותה, ומאפשר בין היתר מתן תרומות באמצעות סליקת אשראי מאובטחת עבור העמותה המתבצעת לאחר מילוי הטופס המקוון באתר זה (להלן: ה"טופס המקוון") והכל בכפוף לאמור בתקנון זה.
שימוש באתר, לרבות מתן תרומה, הינו אישור המשתמש כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו ומסכים להוראותיו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה או דרישה כנגד האתר או העמותה או מי מטעמם, למעט טענות בדבר הפרת תקנון זה.
מערכת סליקת התרומה מאובטחת בתקן PCI-DSS.
כל האמור בתקנון זה מובא בלשון זכר מטעמי נוחות גרידא, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

תנאי השימוש
רק אדם שהינו מעל גיל 18 שנים בעל כשרות משפטית ו/או גוף משפטי מאוגד על פי דין, אשר ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף הרשום על שמו, רשאי לבצע תרומה באתר. בעת ביצוע תרומה באתר הינך מאשר את כשירותך כאמור.
מילוי פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, תשל"ז – 1977. נגד אדם שמילא פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.

אופן ביצוע התרומה
ניתן לבצע את התרומה בתשלום אחד בלבד, באמצעות מילוי הטופס המקוון.
לאחר השלמת מילוי הטופס המקוון ע"י התורם, יתבצע הליך קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי. קבלת אישור כאמור הינו תנאי לסליקת התרומה בפועל.
במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.
לאחר ביצוע התרומה תנפיק העמותה לתורם קבלה. הקבלה תשלח אל התורם תוך שני ימי עסקים באמצעות דואר.

ביטול תרומה
לכל תורם עומדת אפשרות לביטול תרומה וזאת לא יאוחר מ-30 ימים מיום ביצוע התרומה ובכפוף להוראות כלהלן:
א. ביטול התרומה יתבצע על ידי התורם עצמו באמצעות שליחת הודעה בכתב לעמותה בדוא"ל לכתובת Friends@Technion.ac.il או בדואר רשום לכתובת העמותה (להלן: הודעת הביטול);

ב. בגוף ההודעה יצוין הנוסח:
אני ________ (שם מלא), מס' ת.ז_____________ מבקש לבטל את ביצוע תרומתי מיום _______ לעמותת ידידי הטכניון בישראל (ע"ר).
כתובת: __________________
טלפון ליצירת קשר: ________________
ג. לאחר קבלת הודעת הביטול אצל העמותה, תפעל העמותה לביטול התרומה, וזאת לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מעת קבלת הודעת הביטול. במידת הצורך, תפנה העמותה למבקש לשם השלמת פרטים חסרים לצורך ביטול התרומה.

יודגש, במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין פעולת הביטול כאמור, יחויב התורם בעמלה.

ד. יובהר, ככל שנשלחה קבלה לתורם בגין התרומה, יותנה ביטול התרומה בהחזרת הקבלה המקורית לידי העמותה. את הקבלה המקורית יש להשיב למשרדי העמותה (ידידי הטכניון בישראל (ע"ר), בניין קנדה, קריית הטכניון, חיפה 3200003).

ה. בסיום הליך הביטול יישלח אישור ביטול לכתובת הדוא"ל ו/או הדואר (לפי העניין) של התורם.

סודיות ופרטיות
העמותה נוקטת בצעדים סבירים לאבטחת המידע האישי הנמסר לה והשימוש בו. עם זאת, העמותה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. העמותה לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר לה הנובע מחדירות בלתי מורשות לאתר.
העמותה לא תמסור את המידע האישי שנמסר לה לצדדים שלישיים (מלבד לחברת האשראי לצורך ביצוע פעולת התרומה), אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין או אם תעמוד בפני איום שיינקט וכנגד ההליכים משפטיים בגין פעולות שביצע מבצע הפעולה באתר.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מידע על פעילותה, ניוזלטר וכד' לתורם שמילא פרטיו באתר. בכל דיוור ניתנת האפשרות להסרה מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח.
אחר
העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשתתף תחול על המשתתף, והמשתתף ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל העמותה ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתף.
העמותה מתחייבת להשתמש בכספי התרומות למימוש מטרות העמותה בלבד.
התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.
לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות.
העמותה שומרת על זכותה לשנות הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי – שינויים אלו לא יחולו רטרואקטיבית.
הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי ודיני מדינת ישראל. כל סכסוך בהקשר לתקנון זה יובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד.
אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנך מתבקש שלא להשתמש באתר ו/או לתרום דרכו כספים לעמותה.